Документ z0205-96, редакцiя вiд 29.04.1996 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:57 ]


              
Герб України
          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 41 від 17.04.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 квітня 1996 р.
 vd960417 vn41            за N 205/1230


 Про затвердження Положення про центр організації професійного
  навчання незайнятого населення державної служби зайнятості


   Відповідно до розпорядження Кабінету  Міністрів України від
27 березня 1996 року N 235-р ( 235-96-р ) щодо реалізації заходів,
передбачених Концепцією професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  незайнятого  населення,  схваленої
постановою Кабінету  Міністрів України від 1 лютого 1996 року
N 150 ( 150-96-п ), Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про центр організації професійного
навчання  незайнятого  населення  державної служби зайнятості
(додається).
   2. Державному  центру  зайнятості  Мінпраці  забезпечити
виконання вимог даного Положення.

 Міністр                       М.Г.Каскевич

                        Затверджено
                   наказом Міністерства праці
                   України від 17.04.96 р. N 41

              Положення
      про центр організації професійного навчання
      незайнятого  населення  державної служби
              зайнятості

           1. Загальні положення

   1.1. Центр  організації професійного навчання незайнятого
населення державної служби зайнятості (надалі - Центр) створюється
з метою забезпечення реалізації в регіонах державної політики
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
(надалі - професійного навчання) незайнятого населення і входить в
систему органів державної служби зайнятості.
   1.2. Центр здійснює свою діяльність під керівництвом центру
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міських центрів зайнятості.
   1.3. Створення,  реорганізація  та  ліквідація  Центру
здійснюється  Державним центром зайнятості Міністерства праці
України за поданням центру зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласного,  Київського  та  Севастопольського міських центрів
зайнятості.
   1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України
( 888-09 ), Конституційним Договором між Президентом України та
Верховною  Радою  України  ( 1к/95-ВР ),  законами  України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці України,
Державного центру зайнятості, рішеннями місцевого органу державної
влади, відповідного центру зайнятості та цим Положенням.
   1.5. Центр взаємодіє з  центром  професійної  орієнтації
населення, органами освіти та іншими зацікавленими організаціями і
установами.
   1.6. Центр є юридичною особою, має штамп та круглу печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

            2. Завдання Центру

   Основними завданнями Центру є:
   2.1. Проведення на території Автономної Республіки Крим,
області, міст Києва, Севастополя державної політики в сфері
професійного навчання вивільнюваних працівників і незайнятого
населення.
   2.2. Організація   професійного   навчання   громадян,
зареєстрованих в центрах зайнятості як таких, що шукають роботу, у
вищих, професійно-технічних та інших навчальних закладах, на
підприємствах, в установах і організаціях відповідно до укладених
з ними договорів.
   2.3. Організаційно-методичне забезпечення діяльності районних
та міських центрів зайнятості з питань професійного навчання
незайнятого населення.

            3. Функції Центру

   Відповідно до покладених завдань Центр:
   3.1. Бере участь в розробці регіональної програми зайнятості
населення в частині питань професійного навчання незайнятого
населення та здійснює заходи щодо її реалізації.
   3.2. Визначає з участю районних та міських центрів зайнятості
основні напрями та обсяги професійного навчання  незайнятого
населення з урахуванням потреб ринку праці.
   3.3. Бере участь в  розробці  пропозицій  щодо  обсягів
підготовки робітників і спеціалістів у діючих навчальних закладах
відповідно до потреб територіального ринку праці.
   3.4. Розробляє разом з територіальними органами освіти та
іншими зацікавленими організаціями заходи щодо взаємодії з питань
організації професійного навчання незайнятого населення.
   3.5. Визначає з участю органів освіти мережу навчальних
закладів, підприємств, організацій та установ всіх форм власності,
на базі яких здійснюватиметься навчання незайнятого населення, та
створює відповідний банк даних.
   3.6. Укладає договори з навчальними закладами різних типів,
підприємствами, організаціями та установами на проведення на їх
базі професійного навчання незайнятого  населення  за  умови
наявності в них відповідних  дозволів (ліцензій), виданих в
установленому порядку.
   3.7. Погоджує з  навчальними  закладами,  підприємствами,
організаціями  та установами навчально-програмну документацію,
кошториси витрат на навчання незайнятого населення та забезпечує
дотримання діючих вимог щодо проведення відповідних фінансових
розрахунків.
   3.8. Займається вирішенням питань щодо розміщення громадян на
період навчання для проживання в гуртожитках, готелях тощо.
   3.9. Здійснює контроль за додержанням діючих вимог щодо
виконання навчальних планів і програм, дотриманням строків, режиму
та  умов  навчання  навчальними  закладами,  підприємствами,
організаціями та установами, з якими Центр уклав договори на
професійне навчання незайнятих громадян.
   3.10. Проводить інформаційно-рекламну роботу серед різних
верств населення щодо організації професійного навчання незайнятих
громадян за направленням служби зайнятості.
   3.11. Готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо
створення навчальних закладів  державної  служби  зайнятості;
контролює діяльність цих навчальних закладів.
   3.12. Координує та направляє діяльність районних та міських
центрів зайнятості з питань професійного навчання незайнятого
населення, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу.
   3.13. Забезпечує  районні,  міські  центри  зайнятості
інформаційними та методичними матеріалами з питань професійного
навчання незайнятого населення.
   3.14. Бере  участь в організації підвищення кваліфікації
працівників районних та міських центрів зайнятості, які займаються
питаннями професійного навчання незайнятого населення.
   3.15. Вивчає та поширює кращий досвід центрів зайнятості,
навчальних  закладів,  підприємств, організацій, установ, які
займаються професійним навчанням незайнятого населення.
   3.16. Проводить  консультації  для працівників навчальних
закладів, кадрових служб підприємств, організацій та установ з
питань компетенції Центру.
   3.17. Здійснює прийом громадян, своєчасний розгляд їх заяв,
листів і надає їм роз'яснення по суті поставлених питань.
   3.18. Здійснює  облік  та  державну  звітність з питань
професійного навчання незайнятого населення, аналізує стан та
ефективність цієї роботи, готує пропозиції щодо подальшого її
удосконалення.

             4. Права Центру

   Центр має право:
   4.1. Здійснювати  контроль  за  виконанням  навчальними
закладами, підприємствами, організаціями і установами діючих вимог
нормативних і методичних документів щодо проведення професійного
навчання громадян за направленням служби зайнятості.
   4.2. Одержувати у встановленому порядку від районних та
міських центрів зайнятості матеріали з  питань  професійного
навчання незайнятого населення.
   4.3. Подавати  в  установленому  порядку пропозиції щодо
вдосконалення організації  професійного  навчання  незайнятого
населення, підвищення його якості і результативності.
   4.4. Видавати і розповсюджувати  інформаційні,  рекламні,
довідкові  та інші матеріали з питань професійного навчання
незайнятого населення.
   4.5. Вивчати питання, пов'язані з діяльністю Центру,  в
навчальних закладах, підприємствах, установах і організаціях всіх
форм власності.

           5. Керівництво Центром

   5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і
звільняється з неї наказом директора Державного центру зайнятості
Міністерства праці України,  за  поданням  директора  центру
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, міст Києва,
Севастополя з числа осіб, що мають вищу освіту, досвід роботи з
професійного навчання кадрів.
   5.2. Директор Центру:
   несе відповідальність за виконання покладених  на Центр
завдань і функцій;
   забезпечує дотримання  чинного законодавства в діяльності
Центру;
   вносить для погодження директору центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва, Севастополя  проекти
структури та штатного розпису Центру, витрат на його утримання та
організацію  професійного  навчання  незайнятого  населення,
пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника навчального закладу
державної служби зайнятості, а також посад штатних працівників
районних  та  міських  центрів зайнятості, які займатимуться
питаннями професійного навчання незайнятого населення;
   видає в межах своєї компетенції накази, обов'язкові для
працівників Центру;
   затверджує посадові інструкції працівників і положення про
відділи або інші структурні підрозділи;
   забезпечує  дотримання  працівниками Центру виробничої і
трудової дисципліни;
   організує розроблення та виконання планів роботи Центру;
   подає у встановлені строки відповідні звіти про діяльність
Центру;
   діє від імені Центру та репрезентує його в усіх установах та
організаціях;
   розпоряджається майном та коштами Центру в межах, визначених
чинним законодавством;
   укладає договори та угоди;
   видає доручення, відкриває рахунки в установах банку.
   5.3. Заступник директора та головний бухгалтер (начальник
відділу фінансових  розрахунків)  призначаються  на  посади і
звільняються з них наказом директора центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва, Севастополя за поданням
директора Центру з числа осіб, які мають вищу освіту і досвід
практичної роботи.
   5.4. Начальники відділів та всі інші працівники призначаються
на посади і звільняються з них наказом директора Центру.
   5.5. Для колегіального розгляду основних питань діяльності
Центру створюється Рада, яка діє згідно з відповідним Положенням,
затвердженим Міністерством праці України.

        6. Матеріально-технічна база Центру

   6.1. До матеріально-технічної бази Центру належать:
   відповідні службові та комунально-побутові приміщення;
   електронно-обчислювальна, множильна техніка, обладнання тощо;
   засоби зв'язку, транспорту тощо.
   6.2. Матеріально-технічна  база  Центру  створюється  та
утримується за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості
населення.

         7. Фінансова діяльність Центру

   7.1. Центр утримується за рахунок коштів Державного фонду
сприяння зайнятості населення в межах затвердженого кошторису.
   7.2. Центр має самостійний баланс і розрахунковий рахунок в
установі банку.
   7.3. Структура  та  штатний розпис Центру затверджується
Державним центром зайнятості Мінпраці України за поданням центру
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, міст Києва,
Севастополя.
   7.4. Оплата праці працівників Центру здійснюється відповідно
до чинного законодавства щодо оплати праці працівників апарату
органів державної виконавчої влади та інших органів.
   7.5. Витрати, пов'язані з  організацією  та  проведенням
професійного навчання незайнятого населення, здійснюються Центром
за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення,
передбачених на ці цілі.


Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]