Документ z0440-96, редакцiя вiд 13.08.1996 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:54 ]


              
Герб України
          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 64 від 02.08.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 серпня 1996 р.
 vd960802 vn64            за N 440/1465


     Про затвердження Положення про навчальний заклад
          державної служби зайнятості


   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 березня 1996 року N 235-р ( 235-96-р ) щодо реалізації заходів,
передбачених Концепцією професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  незайнятого  населення,  схваленої
постановою Кабінету Міністрів України  від 1 лютого 1996 року
N 150 ( 150-96-п ), Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Положення про навчальний заклад державної
служби зайнятості (додається).
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 29 березня 1993 року N 18 ( z0020-93 ) "Про
затвердження  Положення  про  Учбовий центр державної служби
зайнятості".
   3. Державному  центру  зайнятості  Мінпраці  забезпечити
виконання вимог даного Положення.

 Міністр                       М.Г.Каскевич

                      Затверджено
                наказом Міністерства праці України
                від 02.08.96 р. N 64

              Положення
    про навчальний заклад державної служби зайнятості

           1. Загальні положення

   1.1. Навчальний заклад державної служби зайнятості (надалі -
навчальний заклад) створюється відповідно до Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) та з метою реалізації Концепції
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
незайнятого населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1996 року N 150 ( 150-96-п ).
   1.2. Створення,  реорганізація  та ліквідація навчального
закладу здійснюється центрами зайнятості Автономної Республіки
Крим,  обласними,  міст Києва, Севастополя за погодженням з
Державним центром зайнятості Мінпраці України відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 228
( 228-94-п ).
   1.3. Організаційно-методичне керівництво навчальним закладом
здійснює центр організації професійного навчання  незайнятого
населення державної служби зайнятості, у разі його відсутності,
центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласний, міст Києва
та Севастополя.
   1.4. У  своїй  діяльності  навчальний  заклад  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України,  декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства праці України, Державного
центру зайнятості, нормативно-правовими актами Міністерства праці
України, Міністерства освіти України, рішеннями місцевих державних
адміністрацій, центрів зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласних, міст Києва і Севастополя та цим Положенням.
   1.5. Навчальний заклад відповідно до Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту"
( 100/96-ВР ) має статус державного закладу освіти.
   1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, штамп і круглу печатку із
зображенням Державного Герба України і з своїм найменуванням.
   1.7. Центри зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні,
міст Києва і Севастополя розробляють на підставі цього Положення
відповідний статут навчального закладу, в якому вказується його
власна назва та тип. Власний статут затверджується Державним
центром зайнятості за погодженням з Міносвітою.

    2. Основні завдання та функції навчального закладу

   2.1. Основним завданням навчального закладу є забезпечення
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
незайнятого населення за професіями (спеціальностями), в яких є
потреба на ринку праці, та підвищення кваліфікації працівників
місцевих центрів зайнятості.
   2.2. Відповідно до основного завдання навчальний заклад:
   1) здійснює  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації незайнятих громадян, які зареєстровані в службі
зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку
професій, спеціальностей та обсягів навчання;
   2) проводить в межах ліцензованих професій, спеціальностей і
обсягів навчання на договірних умовах підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій,
установ, а також приватних осіб;
   3) здійснює планування та організацію навчального процесу
відповідно до вимог діючих нормативних документів;
   4) розробляє  за  погодженням  з  центром  організації
професійного  навчання  незайнятого  населення   тимчасову
навчально-програмну документацію;
   5) укладає  договори  з  підприємствами,  установами  та
організаціями  для  проведення виробничого навчання (практики)
слухачів;
   6) запроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід
щодо навчання дорослого населення;
   7) здійснює  роботу  по  створенню  і  розвитку власної
навчально-матеріальної бази;
   8) проводить спостереження за процесом адаптації випускників
навчального  закладу  до  роботи  за  набутою  професією
(спеціальністю);
   9) сприяє  підвищенню  професійно-кваліфікаційного  рівня
викладачів та майстрів виробничого навчання;
   10) веде облік навчальної роботи згідно з вимогами діючих
нормативних документів;
   11) веде статистичний облік професійного навчання незайнятого
населення та відповідний бухгалтерський облік і звітність щодо
діяльності навчального закладу.

   3. Керівництво навчального закладу та його працівники.
        Самоврядування трудового колективу

   3.1. Навчальний заклад очолює директор, який обирається за
конкурсом, призначається на посаду (за попереднім погодженням з
Державним  центром  зайнятості) центром зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя шляхом
укладання з ним контракту, із числа осіб, які мають вищу освіту і
досвід інженерно-педагогічної роботи.
   3.2. Директор навчального закладу:
   1) несе відповідальність за діяльність навчального закладу,
виконання покладених на нього завдань і функцій;
   2) здійснює витрати в межах затверджених кошторисів;
   3) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників навчального закладу та осіб, які
навчаються;
   4) забезпечує виконання викладачами і майстрами виробничого
навчання  навчальних  планів  і  програм  та  дотримання
штатно-фінансової дисципліни;
   5) представляє  навчальний  заклад  на  підприємствах, в
установах і організаціях.
   3.3. Заступник  директора  призначається  на  посаду  і
звільняється з неї наказом директора центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя за поданням
директора навчального закладу із числа осіб, які мають вищу освіту
та досвід інженерно-педагогічної роботи.
   3.4. Заступник директора  є  безпосереднім  організатором
навчально-виробничої і методичної роботи в навчальному закладі.
Він несе відповідальність за якість навчальної роботи, виконання
навчальних планів і програм, стан навчально-методичної роботи.
   3.5. Головний  бухгалтер  призначається  на  посаду  і
звільняється з неї наказом директора центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя за поданням
директора навчального закладу із числа осіб, які мають вищу
фінансову або економічну освіту та досвід практичної роботи.
   3.6. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється
директором  навчального  закладу  відповідно  до  чинного
законодавства.
   3.7. Штатні викладачі навчального закладу призначаються із
числа осіб, які мають відповідну вищу освіту, майстри виробничого
навчання - із числа осіб з вищою освітою та досвідом роботи за
професією не менше 3 років.
   3.8. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають
атестації, порядок якої встановлюється Міносвіти.
   3.9. Права, обов'язки та функції педагогічних працівників
визначаються чинним законодавством.
   3.10. Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний та
обслуговуючий персонал призначається та звільняється директором
навчального закладу.
   3.11. Навчальний заклад може залучати, у разі необхідності,
до педагогічної роботи на умовах сумісництва або погодинної оплати
праці працівників інших навчальних закладів, а також провідних
спеціалістів та керівників підприємств, установ та організацій,
які мають відповідну вищу освіту та високу кваліфікацію.
   3.12. Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори за участю не менше двох третин
від загальної кількості працівників створюють Раду навчального
закладу, яка є вищим органом самоврядування у  період  між
загальними зборами колективу закладу.
   3.13. Наказом директора навчального  закладу  створюється
педагогічна рада, яка розглядає питання організації та проведення
навчального процесу.

          4. Права навчального закладу

   4.1. Навчальний заклад має право:
   1) вносити   в   установленому   порядку  в  типову
навчально-програмну  документацію  для  професійного  навчання
незайнятого населення обгрунтовані зміни та доповнення;
   2) розробляти та в установленому порядку подавати пропозиції
щодо подальшого удосконалення навчально-методичної роботи;
   3) обмінюватись досвідом навчально-методичної роботи з іншими
навчальними закладами;
   4) проводити  в  установленому  порядку   педагогічні
експерименти;
   5) виготовляти з навчальною метою силами слухачів та майстрів
(інструкторів)  виробничого  навчання  в  навчально-виробничих
майстернях продукцію та реалізовувати її в установленому порядку;
   6) витрачати в установленому порядку прибуток від реалізації
продукції на розширення матеріальної бази навчального закладу, на
придбання обладнання та преміювання працівників.

      5. Контингент (слухачі) навчального закладу

   5.1. Слухачами навчального закладу є громадяни, зараховані на
навчання за направленням служби зайнятості, а також  особи,
направлені  на  навчання  за  рахунок  підприємств, установ,
організацій та власні кошти.
   5.2. Порядок  прийому  слухачів  визначається  навчальним
закладом і затверджується  центром  організації  професійного
навчання незайнятого населення, у разі його відсутності - центрами
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, міст Києва,
Севастополя.
   5.3. Права  і  обов'язки  слухачів  визначаються  чинним
законодавством і статутом навчального закладу.
   5.4. За порушення навчальної дисципліни та  систематичну
неуспішність з ряду предметів навчального циклу до слухачів можуть
бути застосовані заходи, передбачені чинним законодавством.
   5.5. Виплата  стипендії  слухачам  в  період  навчання
здійснюється навчальним закладом.

   6. Організація навчального процесу в навчальному закладі

   6.1. Професійне навчання в навчальному закладі проводиться,
як правило, за денною курсовою формою навчання. Вечірня форма
навчання може використовуватися лише для груп, що навчаються на
договірних умовах за погодженням із замовником.
   6.2. Терміни навчання  визначаються  навчальним  закладом
відповідно до Положення про організацію професійної підготовки,
підвищення  кваліфікації  та  перепідготовки  вивільнюваних
працівників  і  незайнятого  населення, затвердженого наказом
Мінпраці і Міносвіти від 30.06.94 N 36/206 ( z0156-94 ).
   6.3. Зміст  навчального  процесу визначається навчальними
планами та програмами, що розробляються і затверджуються  в
установленому порядку.
   6.4. Планування та облік навчальної  роботи  проводиться
відповідно до вимог нормативних та методичних матеріалів з цих
питань.
   6.5. Кількість і послідовність занять, час їх проведення
визначаються розкладом занять, що  затверджується  директором
навчального закладу.
   6.6. Успішність слухачів оцінюється балами: "5" (відмінно),
"4" (добре), "3" (задовільно), "2" (незадовільно). Найвищим балом
є "5", бал "3" є заліковим.
   6.7. Професійне навчання слухачів закінчується екзаменами,
заліками, випускними роботами, іншими формами атестації знань, що
передбачені  навчальними  планами та програмами. Особам, які
закінчили повний курс професійного навчання та успішно пройшли
атестацію, видається документ установленого державного зразка.
Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли
атестації, видається довідка.

      7. Матеріально-технічна база та фінансування
            навчального закладу

   7.1. Навчально-матеріальна база навчального закладу включає
споруди, навчально-виробничі та культурно-побутові приміщення, що
обладнуються і експлуатуються відповідно до безпечних і здорових
умов праці і навчання.
   7.2. Для забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації слухачів навчальний заклад повинен мати
навчальні кабінети і лабораторії, навчально-виробничі майстерні,
дільниці, обладнані відповідними засобами навчання та необхідною
навчальною технікою.
   7.3. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні та інші
будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання,
транспортні засоби та інше майно навчального закладу є державною
власністю і перебуває у користуванні навчального закладу.
   7.4. Професійне навчання громадян, зареєстрованих у службі
зайнятості як таких, що шукають роботу, а також їх матеріальне
забезпечення у період навчання, здійснюється за рахунок Державного
фонду сприяння зайнятості населення.
   7.5. Джерелами фінансування навчального закладу також є:
   1) кошти,  одержані  за  підготовку,  перепідготовку  та
підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ,
організацій та приватних осіб відповідно до укладених договорів;
   2) доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних
майстернях в період навчання;
   3) добровільні грошові внески, одержані від підприємств,
установ, організацій, окремих громадян, іноземних юридичних і
фізичних осіб;
   4) інші кошти.

           8. Міжнародні зв'язки

   8.1. Навчальний заклад за погодженням з Державним центром
зайнятості може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на
підставі угод, інших юридичних актів, укладених з іноземними
юридичними  і  фізичними  особами,  відповідно  до  чинного
законодавства.


Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]