Документ z0623-00, нечинна редакцiя вiд 31.03.2003 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:24 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 218/417 від 31.08.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   19 вересня 2000 р.
                   за N 623/4844

 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці
                     та соціальної політики
  N 80/166 ( z0246-03 ) від 25.03.2003 )


     Про затвердження Положення про конкурсний відбір
     навчальних закладів для організації професійної
     підготовки,  перепідготовки  або  підвищення
     кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду
     загальнообов'язкового  державного  соціального
      страхування України на випадок безробіття


   Відповідно до  Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) та Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України, затвердженого Указом Президента України від
30.08.2000 N 1035/2000 ( 1035/2000 ), з метою якісного відбору
навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування щодо
співпраці  з  державною  службою  зайнятості  в  організації
професійного навчання безробітних, створення оптимальних умов для
раціонального використання коштів Фонду  загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Положення про конкурсний відбір навчальних
закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (додається).

   2. Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 Міністр праці та соціальної
 політики України                     І.Сахань

 Міністр освіти і науки
 України                         В.Кремень

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Міністерства праці та
                    соціальної політики України
                    та Міністерства освіти і
                    науки України
                    31.08.2000 N 218/417

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 вересня 2000 р.
                   за N 623/4844

              ПОЛОЖЕННЯ
      про конкурсний відбір навчальних закладів
      для організації професійної  підготовки,
      перепідготовки або підвищення кваліфікації
      безробітних  за рахунок коштів  Фонду
      загальнообов'язкового      державного
      соціального страхування України на випадок
              безробіття

   1. Загальні положення

   1.1. Це Положення визначає порядок  конкурсного  відбору
навчальних закладів, підприємств, організацій і установ (далі -
навчальні заклади) незалежно від форми власності чи відомчого
підпорядкування  для  організації  професійної  підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації (далі - професійне
навчання) безробітних, що здійснюються за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
   1.2. Метою конкурсного відбору навчальних закладів є:
   створення сприятливих  умов  для  професійного  навчання
безробітних, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці,
сприяння працевлаштуванню після навчання;
   створення рівних можливостей щодо співпраці з  державною
службою зайнятості для навчальних закладів різних форм власності
та підпорядкування;
   ефективне використання  навчально-матеріальної  бази  та
кадрового  потенціалу  навчальних  закладів  для  організації
професійного навчання безробітних;
   раціональне використання  коштів  Фонду  для  організації
професійного навчання безробітних.
   1.3. Рішення про організацію конкурсного відбору навчальних
закладів, у разі потреби ринку праці в організації професійного
навчання  безробітних,  приймає  директор  центру  зайнятості
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського  міських  (далі  -  регіональних)  центрів
зайнятості.
   1.4. До участі в конкурсі допускаються навчальні заклади
незалежно від їх форми власності чи відомчої підпорядкованості за
наявності у них ліцензій на провадження освітньої діяльності.
   1.5. Підготовка за індивідуальними навчальними планами та
програмами безпосередньо на робочому місці підприємства, установи
чи організації за умови гарантії працевлаштування за набутою
професією може проводитись без оголошення конкурсу.

   2. Порядок утворення та організації роботи конкурсної комісії

   2.1. Кількісний і персональний склад конкурсної комісії, її
голова та секретар затверджуються директором регіонального центру
зайнятості (або особою, яка його замінює) наказом про оголошення
конкурсу та утворення конкурсної комісії, де також установлюється
термін подачі заяв від навчальних закладів щодо їх участі в
конкурсі.
   2.2. До  складу конкурсної комісії входять: представники
регіонального центру зайнятості, місцевих органів  управління
освітою, роботодавців,  професійних спілок, інших зацікавлених
організацій (за згодою).
   2.3. Інформація про оголошення конкурсу, його терміни та
умови публікуються в засобах масової інформації, направляються до
зацікавлених навчальних закладів тощо. В інформації про конкурс
зазначається прогнозована кількість слухачів або навчальних груп.
   2.4. Засідання конкурсної комісії проводяться з урахуванням
перспективної потреби ринку праці  у  професійному  навчанні
напередодні укладення угоди про професійне навчання безробітних за
конкретними професіями (спеціальностями).
   2.5. Після закінчення терміну подачі заяви про участь у
конкурсі члени комісії до її засідання мають право ознайомитись зі
змістом  поданих  навчальними  закладами  матеріалів, їхньою
навчально-матеріальною базою, комплексним методичним забезпеченням
та  кадровим  потенціалом,  рівнем професійної підготовки та
відгуками роботодавців, рівнем працевлаштування тощо.
   2.6. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним,
якщо на ньому присутні більше половини її членів. Комісія приймає
рішення відкритим голосуванням і воно вважається прийнятим, якщо
за нього проголосували більше половини присутніх членів комісії.
Якщо голоси розділились порівну, то приймається рішення, за яке
проголосував голова комісії.
   2.7. У  ході  засідання конкурсна комісія вивчає подані
навчальним закладом матеріали, звертаючи особливу увагу на:
   ліцензований обсяг професійного навчання;
   результати атестації чи акредитації навчального закладу;
   наявність навчально-виробничої  бази  (кабінетів,  кафедр,
лабораторій,  навчальних  майстерень,  полігонів  тощо),  її
відповідність  санітарним  нормам,  комплексного  методичного
забезпечення предметів та професій (спеціальностей) тощо;
   рівень кваліфікації педагогічних кадрів та досвід роботи у
професійному навчанні безробітних;
   відгуки роботодавців щодо рівня професійного навчання;
   впровадження нових методик, педагогічних технологій;
   результати попереднього співробітництва навчального закладу
зі службою зайнятості щодо дотримання діючих термінів і режиму
навчання безробітних;
   стабільність зв'язків навчального закладу з підприємствами,
установами, організаціями щодо організації виробничої практики та
наступного працевлаштування за набутою професією (спеціальністю);
   транспортне сполучення  навчального  закладу,  наявність
гуртожитку для проживання іногородніх слухачів;
   вартість навчання одного слухача згідно з проектом кошторису
витрат.
   2.8. Конкурсна  комісія,  враховуючи  результати вивчення
матеріалів, віддає перевагу навчальним закладам, які при менших
фінансових  затратах  на  власній навчально-матеріальній базі
забезпечують повне виконання навчальних планів  та  освітніх
програм, мають досвід роботи з підготовки кадрів, кращі результати
якості підготовки фахівців та сприяють  їх  працевлаштуванню.
Конкурсна комісія може виробити рекомендації для навчального
закладу щодо  удосконалення  матеріальної  бази,  методичного
забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів тощо.
   2.9. Конкурсна комісія, враховуючи ліцензовані обсяги, що
надані  навчальному  закладу,  попит  ринку праці, специфіку
професійного  навчання,  розташування  навчальних  закладів,
транспортну доступність, вартість навчання одного слухача та інше,
може прийняти рішення про відбір декількох навчальних закладів для
паралельного навчання або рекомендувати послідовність навчання
тощо.
   2.10. Під час голосування можуть бути присутні лише члени
конкурсної комісії. Рішення конкурсної  комісії  оформлюється
протоколом, який підписують голова та секретар.

   3.  Права та обов'язки навчальних закладів - учасників
               конкурсу

   3.1. Навчальні заклади у термін, зазначений у наказі про
оголошення конкурсу, подають до регіонального центру зайнятості
заяву в довільній формі про участь у конкурсі.
   До заяви додаються:
   копії ліцензій, копії свідоцтва про атестацію чи сертифіката
про акредитацію (за наявності);
   проект кошторису витрат на прогнозовану кількість слухачів,
що замовляється державною службою зайнятості;
   стисла інформація з описом  навчально-матеріальної  бази,
комплексного методичного та кадрового забезпечення тощо.
   Інформація являє собою записку, викладену у довільній формі,
щодо  напрямів  підготовки,  перепідготовки  або  підвищення
кваліфікації    за    професіями    (спеціальностями);
навчально-матеріальної   бази   (відповідність  комплексного
методичного  забезпечення навчального процесу вимогам типових
навчальних планів та освітніх програм); зв'язків з підприємствами
для організації виробничого навчання та практики; створення для
слухачів побутових умов; відгуків підприємств, організацій про
якість  професійного  навчання фахівців, робітників; можливих
заходів сприяння працевлаштуванню тощо.
   3.2. Навчальні заклади також можуть додати до заяви інші
матеріали, що свідчать про їх переваги щодо рівня професійного
навчання, сприяння працевлаштуванню, пояснюють фінансові витрати
тощо.
   3.3. Конкурсна комісія може  запропонувати  представникам
навчальних  закладів  бути присутніми на засіданні, надавати
пояснення, відповідати на запитання тощо.
   3.4. Навчальні  заклади  повинні  бути  ознайомлені  з
результатами конкурсного відбору.

   4. Прикінцеві положення

   4.1. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення
угоди між регіональним центром зайнятості та навчальним закладом
про професійне навчання безробітних відповідно до Інструкції про
порядок  укладання  договорів  з  навчальними  закладами,
підприємствами і громадянами, які звернулися в державну службу
зайнятості  щодо  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації, що затверджена наказом Мінпраці України від 22.07.99
N 120 ( z0545-99, z0021-93 ) та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 09.08.99 за N 545/3838.

 Начальник відділу організації
 профорієнтації та перепідготовки
 незайнятого населення Державного
 центру зайнятості Мінпраці України           Л.О.Яневич

 Начальник відділу організації
 методичної, соціальної та
 виховної роботи Міносвіти та
 науки України                     В.С.Ігонін

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 38, стор. 159, стаття 1642  вiд 06.10.2000

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]