Документ z0916-00, чинна редакцiя вiд 11.09.2002 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:31 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 308 від 20.11.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 грудня 2000 р.
 vd20001120 vn308           за N 916/5137


     Про затвердження Порядку надання матеріальної
     допомоги у період професійної підготовки,
     перепідготовки або підвищення кваліфікації
              безробітного

    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці
                      та соцполітики
     N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001 
     N 415 ( z0748-02 ) від 28.08.2002 )


   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного (додається).
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 28 вересня 1998 р. N 161
( z0645-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок виплати
громадянам матеріальної допомоги в період професійної підготовки,
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  за направленням
державної  служби  зайнятості", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 12 жовтня 1998 р. за N 645/3085.
   3. Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 Міністр                         І.Сахань

 Погоджено    правління Фонду загальнообов'язкового державного
         соціального страхування України  на  випадок
         безробіття (постанова від 07.09.2000 р. N 8)

                  Затверджено
                  Наказ Міністерства праці
                  та соціальної політики України
                  20.11.2000 N 308

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2000 р.
                   за N 916/5137

               Порядок
    надання матеріальної допомоги у період професійної
    підготовки,  перепідготовки  або  підвищення
          кваліфікації безробітного

            Загальні положення

   1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).
   2. За цим Порядком надається матеріальна допомога у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного (далі - матеріальна допомога у період професійного
навчання)  застрахованим  та незастрахованим особам, визнаним
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
безробітними, які за направленням державної служби зайнятості
проходять професійне  навчання  у  навчальних  закладах,  на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності та їх підпорядкування, та оплачуються вартість проїзду
безробітного до місця проведення професійного навчання, якщо воно
здійснюється в іншій місцевості, та у зворотному напрямку, а також
проживання в період професійного навчання.
   3. Матеріальна допомога у період професійного навчання не
надається:
   особам, які не мають статусу безробітного;
   безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги по
безробіттю;
   громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які
постійно проживають в Україні, що працювали за межами України, й
не застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, у якій вони перебували,  якщо  інше  не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, у разі відсутності раніше
набутого трудового, що прирівнюється до страхового або страхового
стажу;
   особам, які забезпечували себе роботою самостійно (члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок), фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької
діяльності  або  виконували  роботи  (послуги)  згідно  з
цивільно-правовими  угодами  й  не  застраховані  в  системі
загальнообов'язкового державного  соціального  страхування  на
випадок безробіття, у разі відсутності раніше набутого трудового,
що прирівнюється до страхового, або страхового стажу.
   4. Матеріальна  допомога  у період професійного навчання
призначається центрами зайнятості, на які покладено  функції
робочих  органів  виконавчої  дирекції Фонду (далі - центри
зайнятості), за місцем перебування безробітного на обліку і
виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного - один
раз на місяць у встановленому порядку через банківські установи.

  Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання
           та тривалість її виплати

   5. Матеріальна  допомога  у період професійного навчання
встановлюється відповідно до умов надання допомоги по безробіттю у
розмірі  допомоги по безробіттю, визначеному для відповідної
категорії безробітних.
   6. Матеріальна  допомога  у період професійного навчання
встановлюється залежно від страхового стажу у відсотках до розміру
середньої заробітної плати (доходу):
   1) застрахованим особам, які втратили роботу з не залежних
від них обставин та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня
(тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові
внески;
   2) військовослужбовцям, звільненим з військової служби у
зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію,
а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в
державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня
взяття на облік у військовому комісаріаті;
   3) особам, які проходили державну службу в  підрозділах
міліції та були звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або
штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я,
за  умови  їх  реєстрації в державній службі зайнятості як
безробітних протягом місяця з дня звільнення;
   4) особам, які звільнилися з останнього місця роботи за
власним бажанням без поважних причин і визнані в установленому
порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня
(тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові
внески.
   Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним
особам не здійснюється. Виплата починається з 91 календарного дня
у розмірі 80 відсотків до визначеного розміру;
   5) особам,  які  брали  участь  у  загальнообов'язковому
державному  соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали або займались підприємницькою діяльністю не
менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд), а саме:
   громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які
постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не
були застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, у якій вони перебували,  якщо  інше  не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України;
   особам, які забезпечували себе роботою самостійно (члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок);
   фізичним особам,  які  були  суб'єктами  підприємницької
діяльності, особам, які виконували роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими угодами.
   Втратою роботи з не залежних від застрахованих осіб обставин
вважається припинення трудового договору відповідно до статті 36
(пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження
роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, умов колективного договору чи
трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6)
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
   Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання,
установлений  на  початок професійного навчання, не підлягає
зменшенню залежно від тривалості  безробіття  і  залишається
однаковим на весь період навчання.
   Якщо до направлення на професійне  навчання  безробітний
отримував допомогу по безробіттю, яка була зменшена залежно від
тривалості безробіття, то розмір матеріальної допомоги у період
професійного навчання встановлюється, виходячи з розміру допомоги
по безробіттю за останній місяць.
   7. Без урахування страхового стажу в розмірі, установленому
законодавством, визначається матеріальна  допомога  у  період
професійного навчання для таких категорій безробітних:
   1) особам, які протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;
   2) особам, які бажають відновити трудову діяльність після
тривалої (більше 6 місяців) перерви;
   3) особам, звільненим з останнього місця роботи з підстав,
передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями
41 і 45 Кодексу законів про працю України ( 322-08 );
   4) особам,  які  шукають  роботу  вперше, у тому числі
випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили
навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах або
звільнились зі строкової військової служби і не мали страхового
стажу;
   5) особам,  які  брали  участь  у  загальнообов'язковому
державному  соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали або займались підприємницькою діяльністю і
сплачували страхові внески до Фонду менше 26 календарних тижнів;
   6) категоріям осіб, зазначеним у підпункті 5 пункту 6, які
працювали або займались підприємницькою діяльністю і не сплачували
страхові внески до Фонду, але мали раніше набутий трудовий, що
прирівнюється до страхового, або страховий стаж;
   7) військовослужбовцям, звільненим з військової служби у
зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію,
а також звільненим за станом здоров'я, у разі порушення строку
реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних;
   8) особам,  які проходили державну службу в підрозділах
міліції та були звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або
штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я,
у разі порушення строку реєстрації в державній службі зайнятості
як безробітних.
   8. Розмір матеріальної допомоги  у  період  професійного
навчання не може бути вищим за середню заробітну плату, що
склалася в галузях національної економіки відповідної області за
минулий місяць, та нижчим за рівень, установлений законодавством.
   9. Тривалість виплати  матеріальної  допомоги  у  період
професійного  навчання  зараховується до загальної тривалості
виплати допомоги по безробіттю, що визначається залежно від
категорії безробітного, і не може її перевищувати.
   10. Виплата матеріальної допомоги у період  професійного
навчання здійснюється з першого дня професійного навчання.

  Відкладення, скорочення та припинення виплати матеріальної
       допомоги у період професійного навчання

   11. Якщо безробітного направлено на професійне навчання до
початку  строку  виплати допомоги по безробіттю, то виплата
матеріальної допомоги у період професійного навчання відкладається
на строк до трьох місяців у разі:
   надання особі вихідної допомоги  та  інших  виплат  при
вивільненні з підприємств, установ і організацій, що забезпечують
часткову чи тимчасову компенсацію втраченого заробітку, крім
державної допомоги сім'ям з дітьми та допомоги, що виплачується з
громадських фондів (вивільненням працівників вважається розірвання
трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 );
   звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку
зі скороченням штатів або з організаційними заходами згідно з
частиною 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ).
   12. Якщо безробітного направлено на професійне навчання до
початку строку виплати допомоги по безробіттю, то тривалість
виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання
скорочується і починається з 91 календарного дня у разі:
   звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без
поважних причин;
   звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених
статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
   13. Тривалість виплати матеріальної  допомоги  у  період
професійного навчання скорочується на строк до 90 календарних днів
у разі:
   1) приховування  відомостей про влаштування на тимчасову
роботу в період одержання матеріальної  допомоги  у  період
професійного навчання - на строк не менше кількості календарних
днів тимчасової роботи.
   Тимчасовою роботою  вважається  робота, на яку працівник
прийнятий строком до двох місяців або до чотирьох місяців у разі
заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається
його місце роботи;
   2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як
безробітного - на строк не менше ніж 30 календарних днів;
   3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню
відповідно до  Закону  України  "Про  зайнятість  населення"
( 803-12 ), які надані безробітному в письмовій формі, - на строк
не менше ніж 15 календарних днів;
   4) пропусків занять більше трьох годин протягом учбового дня
без поважних причин - на строк не менше ніж 30 календарних днів.
   14. Якщо безробітного направлено на професійне навчання під
час отримання допомоги по безробіттю,  строк  виплати  якої
відкладено або скорочено, то виплата матеріальної допомоги у
період професійного навчання відкладається або скорочується на
кількість календарних днів, що залишилася.
   15. Виплата матеріальної допомоги у період  професійного
навчання припиняється у разі:
   1) працевлаштування безробітного (з дня працевлаштування);
   2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня
поновлення на роботі);
   3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від
виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);
   4) призову  на  строкову  військову  або  альтернативну
(невійськову) службу (з дня початку проходження служби);
   5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі
безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове
лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням
суду);
   6) призначення виплати на підставі документів, що містять
неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);
   7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства
України (з дня настання такого права);
   8) подання письмової заяви про відмову від послуг державної
служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, вказаної у
заяві);
   9) призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та
пологах (на період призначення цієї допомоги);
   10) подання  безробітним  письмової  заяви  про  бажання
здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з
дня подання заяви або з дати, вказаної у заяві);
   11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість
(з наступного дня після виписки);
   12) відрахування з навчального закладу (з дня відрахування);
   13) закінчення строку її виплати (з наступного дня після
закінчення строку виплати);
   14) смерті безробітного (з дня смерті).

   Умови та порядок виплати матеріальної допомоги у період
           професійного навчання

   16. Матеріальна  допомога у період професійного навчання
призначається за умови відвідування безробітним  занять  без
пропусків без поважних причин, що підтверджується відповідним
табелем.
   Поважними причинами  пропусків занять вважаються: хвороба
безробітного, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, догляд
за хворими близькими родичами, смерть близьких родичів - чоловіка
(дружини), дітей, батьків, братів, сестер, бабусь і дідусів,
відвідування  лікарні,  судових  та  правоохоронних  органів,
райвійськоматів,  інших  державних  установ,  що підтверджено
відповідними документами. ( Абзац другий пункту 16 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Мінпраці та соцполітики N 415
( z0748-02 ) від 28.08.2002 )
   17. Матеріальна допомога у період професійного  навчання
призначається на підставі особистої заяви безробітного, а якщо
безробітного направлено на професійне навчання до призначення
допомоги по безробіттю, - довідки про середню заробітну плату за
останнім  місцем  роботи,  відомостей  трудової  книжки,  за
пред'явленням свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та паспорта або документа, що посвідчує особу.
   18. Рішення про призначення матеріальної допомоги у період
професійного навчання, її розмір і строки виплати, відкладення,
скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру
зайнятості, номер і дата якого заносяться до картки персонального
обліку безробітного. З цим наказом безробітний ознайомлюється під
особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва
центру зайнятості.
   19. Якщо в день призначення матеріальної допомоги у період
професійного навчання відсутні відомості, що впливають на її
розмір,  то  вона  призначається  у  розмірі,  установленому
законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше
шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання
здійснюється  перерахунок  матеріальної  допомоги  у  період
професійного навчання. Якщо зазначені відомості отримані пізніше
шести місяців без поважних причин, то перерахунок матеріальної
допомоги у період професійного навчання не здійснюється.
   20. Виплата  матеріальної допомоги у період професійного
навчання в межах її загальної тривалості здійснюється також у
разі:
   1) хвороби безробітного - на підставі довідки лікувального
закладу за підписом головного лікаря, скріпленого печаткою.
   За дорученням безробітного, який  хворіє,  оформленим  у
встановленому  порядку, та за наявності вищевказаної довідки
матеріальна допомога у період професійного навчання може бути
отримана іншою особою;
   2) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у
Збройні Сили України згідно із Законом України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
   21. Якщо під час одержання матеріальної допомоги у період
професійного навчання безробітний своєчасно не подав відомості про
обставини, що впливають на умови її виплати, то з безробітного
стягується сума виплаченої матеріальної  допомоги  у  період
професійного навчання з моменту виникнення цих обставин.
   Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені
кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому
порядку.
   22. У трудовій книжці безробітного посадова особа центру
зайнятості робить запис про початок, відкладення, скорочення,
припинення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання.
   Усі записи про початок, відкладення, скорочення, припинення
виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання
вносяться після видання наказу, але не пізніше тижневого строку.
   23. Унесення відомостей до трудової книжки про призначення
матеріальної допомоги у період професійного навчання:
   у графі 3 розділу "Відомості про роботу" як  заголовок
пишеться повна назва центру зайнятості;
   під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер
запису, що вноситься;
   у графі 2 зазначається дата початку виплати матеріальної
допомоги у період професійного навчання;
   у графі 3 робиться запис: "Розпочато виплату матеріальної
допомоги у період професійного навчання..." (з посиланням на
відповідну статтю Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 );
   у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу).
   Після цього без підпису посадової особи центру зайнятості
трудова книжка повертається безробітному.
   24. Унесення відомостей про припинення,  відкладення  та
скорочення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання:
   у графі 1 зазначається порядковий номер запису;
   у графі 2 зазначається дата припинення, відкладення або
скорочення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання;
   у графі  3  робиться  запис: "Припинено (відкладено або
скорочено) виплату матеріальної допомоги у період професійного
навчання..." з посиланням на відповідний пункт, частину статті 31
Закону України "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування на випадок безробіття";
   у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу).
   Днем припинення виплати матеріальної допомоги  у  період
професійного навчання вважається останній день виплати.
   У разі зняття безробітного з обліку усі записи, внесені
центром зайнятості до трудової книжки за час перебування його на
обліку, засвідчуються особистим підписом працівника державної
служби зайнятості та печаткою центру зайнятості.

     Оплата проїзду до місця навчання та проживання
         в період професійного навчання

   25. Якщо навчання безробітного здійснюється не за постійним
місцем проживання, а в іншій місцевості, крім виплати матеріальної
допомоги у період професійного навчання, йому  компенсуються
фактичні витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному
напрямку транспортом загального користування (крім таксі).
   26. Якщо місце навчання розташоване не в населеному пункті,
де постійно проживає особа, то їй компенсуються фактичні витрати
на проїзд до навчального закладу і назад транспортом загального
користування (крім таксі) за кожний день за наявності квитків.
( Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001 )
   При  відсутності  квитків допускається оплата проїзду в
транспорті загального користування за тарифами, що підтверджуються
відповідними  довідками  транспортних  підприємств,  згідно з
відміткою про прибуття громадянина до навчального закладу та
вибуття до місця проживання. Маршрутний лист в кінці місяця разом
з  табелем  відвідування  подається  до регіонального центру
зайнятості. ( Абзац другий пункту 26 в редакції Наказу Мінпраці та
соцполітики N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001 )
   Безробітним, у яких закінчився термін отримання будь-якого
виду забезпечення згідно із Законами України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) та "Про  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і які
проходять професійне навчання за направленням державної служби
зайнятості,  проводити оплату фактичних витрат на проїзд до
навчального закладу і у зворотному напряму в міському транспорті
загального   користування   (крім   таксі)   із   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття на підставі маршрутного листа. ( Пункт 26
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001 )
   27. У разі направлення безробітного на професійне навчання не
за  місцем  проживання навчальному закладу або підприємству,
установі, організації, де проживає безробітний, відшкодовується
вартість проживання цього безробітного в гуртожитку.
   У разі неможливості орендувати місця в гуртожитках  для
проживання  безробітних  на  період професійного навчання за
направленням державної служби зайнятості можлива оренда приміщень
для їх поселення у пансіонатах, будинках відпочинку, готелях та
приватному  секторі.  Для цього укладаються договори центрів
зайнятості  з  юридичними  та фізичними особами, які здають
приміщення в оренду. Вартість проживання, зазначена в договорі, не
повинна перевищувати середню вартість проживання в гуртожитку
даної місцевості. ( Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 415 ( z0748-02 ) від
28.08.2002 )
   28. У разі припинення професійного навчання за направленням
державної служби зайнятості без поважних причин або відмови
працювати за набутою професією (спеціальністю) з осіб стягується
загальна сума витрат на професійне навчання, включаючи суму
виплаченої матеріальної допомоги у період професійного навчання,
витрат на проїзд до місця навчання і назад (включаючи щоденні) та
витрат на проживання.
   Поважними причинами вважаються:
   1) працевлаштування безробітного;
   2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;
   3) вступ до навчального закладу на навчання з відривом від
виробництва;
   4) призов  на  строкову  військову  або  альтернативну
(невійськову) службу;
   5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі
безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове
лікування;
   6) отримання права на пенсію відповідно до законодавства
України;
   7) призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та
пологах;
   8) подання  безробітним  письмової  заяви  про  бажання
здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
   9) переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;
   10) хвороба безробітного, що має медичні протипоказання щодо
продовження навчання або працевлаштування за набутою професією
(спеціальністю), що підтверджено відповідними документами.
   Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені
кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому
порядку.

      Фінансування виплат матеріальної допомоги
         у період професійного навчання

   29. Виплата матеріальної допомоги у період  професійного
навчання, оплата проїзду до місця професійного навчання та у
зворотному напрямку, проживання здійснюються за рахунок коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
   30. Якщо законодавством України передбачені підвищені розміри
матеріальної допомоги у період професійного навчання порівняно із
Законом  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), то виплати цих
підвищень здійснюються за рахунок передбачених на ці цілі джерел
фінансування.
   31. Покриття витрат, пов'язаних з виплатою окремим категоріям
безробітних підвищених розмірів матеріальної допомоги у період
професійного  навчання,  здійснюється  в порядку, визначеному
спільним рішенням правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального  страхування  України  на  випадок безробіття та
центрального органу виконавчої влади, у сферу діяльності якого
входить  галузь  економіки, для працівників якої встановлені
зазначені гарантії.

     Відповідальність за порушення умов та порядку
  надання матеріальної допомоги у період професійного навчання

   32. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
матеріальної допомоги у період професійного навчання несе керівник
центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.
   33. Рішення центру зайнятості щодо надання  матеріальної
допомоги у період професійного навчання може бути оскаржено в
центрі зайнятості вищого рівня або суді.

 Директор департаменту політики
 державного соціального страхування
 Міністерства праці та соціальної
 політики України                   О.П.Скрипник

                  Додаток
                  до пункту 26 Порядку надання
                  матеріальної допомоги у
                  період професійної підготовки,
                  перепідготовки або підвищення
                  кваліфікації безробітного

 Кутовий штамп
 центру зайнятості

                    Затверджую:
                    Директор центру зайнятості
                ___________________________________
                   (дата, підпис, печатка)

             Маршрутний лист
   проїзду слухача _______________________________________, який
             (прізвище, ім'я та по батькові)
   постійно проживає __________________ направленого на навчання
          (назва населенного пункту)
   _____________________________________________________________
        (назва навчального закладу, адреса)

         за ______________ 200__ року
            (місяць)

   Маршрут проїзду _____________________________________________


------------------------------------------------------------------
|Дата проїзду | Відмітка про прибуття |Відмітка про вибуття з |
|       | до пункту призначення | пункту призначення  |
|       |  (підпис працівника  | (підпис працівника  |
|       |  відповідального за  | відповідального за  |
|       |  навчальну групу)   |  навчальну групу)   |
|-------------+-------------------------+------------------------|
|-------------+-------------------------+------------------------|
|-------------+-------------------------+------------------------|
|-------------+-------------------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------

 Підпис працівника,
 відповідального
 за навчальну групу ______________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 підтверджую:

 _______________  ________________   ________________________
  (посада)       (підпис)      (прізвище, ім'я та по
                         батькові)

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 51, стор. 227, стаття 2238  вiд 05.01.2001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]