Документ z0345-01, редакцiя вiд 11.09.2002 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:52 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 53/59 від 13.02.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 квітня 2001 р.
                   за N 345/5536


   Про затвердження Положення про порядок надання Фондом
   загальнообов'язкового   державного   соціального
   страхування України на випадок безробіття  послуг
   з  професійної  підготовки,  перепідготовки  або
           підвищення кваліфікації

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
                    та соціальної політики
   N 414/482 ( z0747-02 ) від 28.08.2002 )


   У зв'язку  з  уведенням  у  дію  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити  Положення  про  порядок  надання  Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття  послуг  з  професійної  підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації (додається).
   2. Вважати такими, що втратили чинність:
   пункт 1 наказу Міністерства праці України та Міністерства
освіти України від 30 червня 1994 р. N 36/206 ( z0156-94 ) "Про
внесення змін і доповнень до Положення про організацію професійної
підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних
працівників  і  незайнятого  населення",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 8 липня 1994 р. за N 156/365;
   наказ Міністерства праці України та Міністерства  освіти
України від 21 жовтня 1996 р. N 83/331 ( z0656-96 ) "Про внесення
змін  і  доповнень до Положення про організацію професійної
підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних
працівників  і  незайнятого  населення",  зареєстрований  в
Міністерстві юстиції України 5 листопада 1996 р. за N 656/1681;
   наказ Міністерства праці та соціальної політики України і
Міністерства освіти України від 17 вересня 1998 р. N 154/338
( z0603-98 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і
перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 1998 р.
за N 603/3043.

 Міністр праці та соціальної
 політики України                     І.Сахань

 Міністр освіти і науки України             В.Кремень

                     Затверджено
                     Наказ Міністерства праці
                     та соціальної політики
                     України та Міністерства
                     освіти і науки України
                     13.02.2001 N 53/59

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 квітня 2001 р.
                   за N 345/5536

               Положення
     про порядок надання Фондом загальнообов'язкового
     державного соціального страхування України на
     випадок  безробіття  послуг  з  професійної
     підготовки,  перепідготовки  або  підвищення
              кваліфікації

           1. Загальні положення

   1.1. Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення
кваліфікації (надалі - професійне навчання) громадян є одним із
видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення ефективної
політики зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності
особистості на ринку праці.
   1.2. Професійне навчання організовується державною службою
зайнятості  за  рахунок  коштів  Фонду  загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(надалі  - Фонд) у професійно-технічних та вищих навчальних
закладах, на підприємствах, в установах, організаціях (надалі -
навчальні заклади та підприємства) незалежно від форм власності чи
відомчого підпорядкування за наявності в них ліцензій на надання
освітніх послуг.
   1.3. Вибір навчального закладу для професійного навчання
здійснюється  центром  зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласними, Київським та  Севастопольським  міськими  центрами
зайнятості (надалі - регіональні центри зайнятості) на основі
Положення про  конкурсний  відбір  навчальних  закладів  для
організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації  безробітних  за   рахунок   коштів   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України
від 31.08.2000 N 218/417 ( z0623-00 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції від 19.09.2000 за N 623/4844.
   1.4. Державна служба зайнятості здійснює професійне навчання
застрахованих осіб,   а  також  незастрахованих  осіб  -
військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ
України, внутрішніх військ України, військ цивільної оборони,
інших військових формувань, утворених відповідно до  законів
України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України,
звільнених з військової служби  у  зв'язку  із  скороченням
чисельності або штату без права на пенсію, та осіб, які вперше
шукають роботу, інших незастрахованих осіб у разі їх реєстрації в
установленому порядку як безробітних (надалі - безробітні), за їх
згодою, у випадках, передбачених чинним законодавством.
   1.5. Професійне  навчання  безробітних  проводиться  з
урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому
числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється
відповідним договором між  особою  та  регіональним  центром
зайнятості.
   У цьому Положенні нижченаведені види професійного навчання
застосовуються в такому значенні:
   - первинна професійна підготовка робітників  -  здобуття
професійно-технічної освіти особою, яка раніше не мала робітничої
професії, спеціальності,  що  забезпечує  відповідний  рівень
професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної діяльності;
   - перепідготовка робітників - професійно-технічне навчання,
спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які раніше
здобули первинну професійну підготовку;
   - перепідготовка фахівців - одержання нової спеціальності,
професії чи кваліфікації на основі раніше здобутої освіти та
досвіду практичної роботи без підвищення освітньо-кваліфікаційного
рівня;
   - підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою
освітою - розширення та поглиблення раніше здобутих професійних
знань,  умінь  і  навичок  за  раніше  набутою  професією
(спеціальністю), оволодіння новою  технікою  чи  технологією;
стажування  -  різновид підвищення кваліфікації робітників і
фахівців з вищою освітою з метою засвоєння особою  кращого
вітчизняного чи зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і
навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на
посаді, на яку претендує безробітний. Стажування проводиться на
підприємстві, в організації, установі чи навчальному закладі.

   2. Управління системою професійного навчання безробітних

   2.1. Управління системою професійного навчання безробітних в
Україні здійснюється Міністерством праці та соціальної політики
України разом з Міністерством освіти і науки України через
Державний  центр  зайнятості,  регіональні центри зайнятості,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
   2.2. Міністерство освіти і науки України:
   - розробляє державні стандарти освіти, які  встановлюють
вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої і фахової підготовки
щодо професійного навчання, здійснює контроль за їх додержанням;
   - проводить в установленому порядку ліцензування, атестацію
та акредитацію вищих, професійно-технічних навчальних закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування, веде Державний
реєстр навчальних закладів;
   - визначає  мінімальні  нормативи  матеріально-технічного,
фінансового забезпечення навчальних закладів;
   2.3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, Головне
управління  освіти  і  науки  Київської  міської  державної
адміністрації,   управління  освіти  і  науки  обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій:
   - здійснюють контроль за забезпеченням якості професійного
навчання безробітних, виконанням навчальних планів та програм;
   - забезпечують навчальні заклади необхідними нормативними,
інструктивними, методичними та інформаційними матеріалами.
   2.4. Міністерство праці та соціальної політики України через
Державний центр зайнятості:
   - здійснює  методичне  та  організаційне  забезпечення
професійного навчання безробітних;
   - здійснює координацію роботи та контроль органів служби
зайнятості з професійного навчання безробітних;
   - визначає основні обсяги та напрями, перспективи розвитку
системи професійного навчання безробітних;
   - вивчає та аналізує стан професійного навчання безробітних
та готує на цій основі пропозиції щодо вдосконалення цього
напрямку роботи;
   - організовує й проводить підвищення кваліфікації працівників
державної служби зайнятості, які займаються питаннями організації
професійного навчання безробітних.
   2.5. Регіональні центри зайнятості:
   - на основі аналізу ринку праці визначають потребу та обсяги
професійного навчання безробітних за професіями, спеціальностями і
рівнями кваліфікації;
   - формують  банк  даних про мережу закладів освіти, на
конкурсній основі організовують професійне навчання безробітних;
   - уживають заходів щодо впровадження інноваційних технологій
професійного навчання безробітних;
   - здійснюють організаційно-методичне керівництво діяльністю
навчальних центрів державної служби зайнятості.

   3. Організація професійної підготовки, перепідготовки
          або підвищення кваліфікації

   3.1. Безробітним, які потребують професійного навчання, з
метою визначення професійних інтересів, відповідності професійним
вимогам  і  професійній  придатності  надаються  послуги  з
профорієнтації.
   3.2. З безробітними, які направляються державною службою
зайнятості в навчальні заклади на професійне навчання, центри
зайнятості, де вони зареєстровані, укладають відповідні договори
та видають направлення на навчання.
   3.3. Зарахування  до  навчального  закладу  безробітних
здійснюється на підставі направлення на професійне навчання, що
видається державною службою зайнятості.
   3.4. Професійне навчання безробітних здійснюється за денною
формою навчання.
   3.5. Термін професійного навчання безробітних визначається
навчальними планами. Виконавча дирекція Фонду не направляє на
навчання безробітних за рахунок коштів Фонду за професіями чи
спеціальностями, термін навчання за якими більше 12 місяців.
   При професійному навчанні  безробітних  за  інноваційними
гнучкими технологіями модульного навчання термін навчання може
скорочуватись у міру засвоєння слухачами навчальних програм.
   3.6. Професійне  навчання  безробітних  за  робітничими
професіями організовується у навчальних закладах та підприємствах,
у тому числі шляхом курсового чи індивідуального навчання.
   Професійне навчання  безробітних   за   індивідуальними
навчальними  планами  та  навчальними програмами здійснюється
відповідно до вимог державних стандартів безпосередньо на робочому
місці у навчальному закладі та на підприємстві за робітничими
професіями, у яких є потреба, та переважно за умови гарантії
працевлаштування.
   3.7. Типові  навчальні  плани  й  програми  підготовки
кваліфікованих робітників затверджуються Міністерством освіти і
науки України.
   3.8. Професійне  навчання  за  робітничими  професіями
проводиться відповідно до робочих навчальних планів і робочих
навчальних програм, що розробляються навчальними закладами на
основі типових навчальних планів та типових навчальних програм за
погодженням з регіональними центрами зайнятості.
   3.9. При  організації  перепідготовки  безробітних  за
робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється
на основі термінів, передбачених для  первинної  професійної
підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна
програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у безробітного
документа про присвоєння робітничої кваліфікації.
   3.10. При організації професійного навчання шляхом курсового
навчання за робітничими професіями  групи  комплектуються  в
кількості від 7 до 30 чол.
   3.11. Виробниче навчання, як правило, здійснюється: на базі
навчального закладу - засвоєння первинних професійних навичок; на
робочих місцях підприємств, організацій, установ - поглиблення,
вдосконалення, розширення та закріплення професійних навичок.
Виробниче навчання проводиться в групах із чисельністю 10 - 15
чол., а з професій з художніх промислів та ремесел, закрійників,
перукарів вищої кваліфікації - 6-8 чол.
( Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 414/482 ( z0747-02 ) від 28.08.2002 )
   3.12. При професійному навчанні за робітничими професіями
тижневе навантаження складає: при проведенні теоретичного та
виробничого навчання в навчальному закладі - 36 годин; при
проведенні виробничого навчання на підприємстві, установі чи
організації  -  залежно  від  їх  режиму  роботи  згідно з
законодавством.
   3.13. При  організації  професійного навчання безробітних
шляхом навчання за індивідуальними планами та програмами  у
навчальних  закладах термін навчання встановлюється згідно з
типовими навчальними планами та типовими навчальними програми.
   Слухачі вивчають  теоретичний  курс  самостійно і шляхом
одержання консультацій (15% від загальної кількості годин на
теоретичне  навчання)  у викладачів та фахівців підприємств,
установ, організацій. При можливості рекомендується об'єднувати
слухачів у навчальні групи чисельністю до 30 чол. для вивчення
загальної частини теоретичного курсу, яка міститься в навчальних
планах та програмах відповідних (споріднених) професій, при цьому
предмети вивчаються у повному обсязі, зазначеному в навчальних
планах і програмах для курсового навчання.
   Виробниче навчання проводиться індивідуально  на  робочих
місцях під керівництвом кваліфікованих робітників в обсягах,
передбачених навчальними планами та програмами.
   3.14. Однією з форм організації індивідуального навчання є
модульне навчання, що організовується відповідно до Положення про
організацію  професійного  навчання  незайнятого населення за
модульною системою, затвердженого наказом Мінпраці та Міносвіти
від 08.07.99 N 113/247 ( z0528-99 ) та зареєстрованого Мін'юстом
04.08.99 за N 528/3821.
   3.15.  Стажування  безробітних  з  вищою освітою та за
робітничими професіями здійснюється за індивідуальними планами, що
затверджуються керівником підприємства, організації, установи за
погодженням з регіональним центром зайнятості.
( Пункт 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 414/482 ( z0747-02 ) від 28.08.2002 )
   3.16. Слухачам, які завершили курс професійного навчання й
успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної
кваліфікаційної комісії видається документ установленого зразка,
відповідно до чинного законодавства.
   3.17. Безробітні  з  вищою освітою, які виявили бажання
оволодіти робітничими професіями і працювати за набутою професією,
проходять навчання на загальних підставах.
   3.18. Професійне навчання безробітних  з  вищою  освітою
здійснюється шляхом перепідготовки або підвищення кваліфікації
(крім стажування, що здійснюється індивідуально) за груповою
формою навчання. Наповнення груп при перепідготовці - 20-30 чол.,
при підвищенні кваліфікації - 15-25 чол.
( Пункт 3.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 414/482 ( z0747-02 ) від 28.08.2002 )
   3.19. Термін  підвищення  кваліфікації  безробітних  за
робітничими професіями та фахівців з вищою  освітою  шляхом
стажування  встановлюється  від 1 до 3 місяців залежно від
складності професії.
   3.20. Навчальні плани та програми для перепідготовки фахівців
розробляються та затверджуються навчальними закладами на основі
освітньо-професійних програм, затверджених Міністерством освіти і
науки України.
   3.21. Навчальні плани та програми для підвищення кваліфікації
фахівців розробляються та затверджуються навчальними закладами і
погоджуються з регіональними центрами зайнятості.
   3.22. Перепідготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за
освітньо-кваліфікаційними   рівнями  спеціаліста,  молодшого
спеціаліста   і   не  може  призводити  до  підвищення
освітньо-кваліфікаційного рівня.
   Допускається перепідготовка безробітних з вищою освітою, за
їх згодою, як виняток, за нижчим освітньо-кваліфікаційним рівнем
за умови їх працевлаштування.
   3.23. Тижневе навантаження слухачів під час перепідготовки
фахівців складає 54 години, з них аудиторних - 40 годин.
   3.24. Обсяг навчального часу, необхідного для перепідготовки
фахівців з числа безробітних, визначається на підставі державного
стандарту  за відповідною спеціальністю з урахуванням раніше
здобутого рівня освіти.
   3.25. Тривалість  підвищення  кваліфікації безробітних за
робітничими професіями та фахівців з вищою освітою установлюється
з урахуванням мети і складності навчання, категорії і професійної
кваліфікації слухачів: короткотермінове - від 20 до 72 годин;
довготермінове - від 72 до 500 годин.
   3.26. Час, відведений для проведення всіх видів практики,
передбачених  освітньо-професійними  програмами,  визначається
навчальними планами.
   3.27. Державна атестація під час перепідготовки фахівців
здійснюється  після  завершення   навчання   за   певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем шляхом складання державного іспиту
зі спеціальності чи написання дипломної роботи.
   3.28. Після закінчення повного курсу навчання за відповідними
навчальними планами і програмами слухачі отримують документи
встановленого зразка, що затверджені постановою Кабінету Міністрів
України:
   - фахівці з вищою освітою після перепідготовки - дипломи
молодшого спеціаліста чи спеціаліста з присвоєнням кваліфікації;
   - при підвищенні кваліфікації - свідоцтво про підвищення
кваліфікації.
   3.29. Професійне навчання безробітних може здійснюватися в
навчальних закладах на умовах направлення безробітних до складу
груп, що формуються самим навчальним закладом. У такому разі
виконавча дирекція Фонду за рахунок коштів Фонду сплачує вартість
навчання пропорційно кількості слухачів, направлених центрами
зайнятості.

   4. Відносини державної служби зайнятості з навчальними
   закладами, підприємствами, організаціями й установами

   4.1. Відносини державної служби зайнятості з навчальними
закладами, підприємствами, організаціями  й  установами  щодо
організації  професійного  навчання  за рахунок коштів Фонду
будуються на договірній основі.
   4.2. Навчальні заклади подають державній службі зайнятості,
за направленням якої здійснюється навчання, документацію щодо
організації навчального процесу:
   - не пізніше п'яти днів до початку занять - робочі навчальні
плани та програми, договори з центрами зайнятості про організацію
навчання, кошторис витрат;
   - протягом п'яти днів після початку занять - копії наказів
про зарахування слухачів;
   - протягом  п'яти днів у разі дострокового відрахування
слухачів - копії наказів про їх відрахування;
   - протягом п'яти днів після закінчення навчання - копії
наказів  про  відрахування  слухачів,  створення  державної
кваліфікаційної, державної екзаменаційної комісій та протоколів їх
засідань, виконавчий кошторис, до якого додаються акти  про
списання сировини та матеріалів, документи, що підтверджують
накладні витрати, тощо;
   - до п'ятого числа наступного місяця - табель відвідування
занять слухачами (додаток 1) та маршрутний лист, відповідно до
Порядку  надання  матеріальної допомоги у період професійної
підготовки,  перепідготовки  або  підвищення  кваліфікації
безробітного, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11. 2000 N 308
( z0916-00 ) і зареєстрованого  в  Мін'юсті  14.12.2000  за
N 916/5137.
   4.3. Період професійного навчання безробітного зараховується
до його трудового стажу. Відповідний запис про час навчання
вноситься в установленому порядку до трудової книжки (за її
наявності у слухача).
   4.4. Регіональні центри зайнятості здійснюють контроль за
виконанням навчальних планів та програм, дотриманням строків
навчання безробітних. У разі потреби подають рекламації навчальним
закладам, інформують органи управління освіти і науки про виявлені
недоліки.

   5. Педагогічні та інші працівники, які залучаються для
   професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
           кваліфікації безробітних

   5.1. До  професійного  навчання  безробітних  залучаються
професорсько-викладацький склад, викладачі та інші педагогічні
працівники навчальних  закладів,  спеціалісти  і кваліфіковані
робітники підприємств, організацій і установ.
   5.2. Педагогічні  працівники,  які  здійснюють професійне
навчання  безробітних,  періодично  проходять   підвищення
кваліфікації.
   5.3. Педагогічні працівники зобов'язані сприяти впровадженню
нових технологій навчання, передового педагогічного досвіду тощо.
   5.4. До виробничого навчання на підприємстві,  установі,
організації залучаються кваліфіковані робітники зі стажем роботи
за професією не менше 3 років, які мають високі виробничі
показники, відповідну професійну та повну загальну середню освіту.
   5.5. До професійного навчання безробітних за професіями, які
сприяють  відродженню  народних промислів та ремесел, можуть
залучатися висококваліфіковані робітники і народні умільці з
погодинною оплатою праці згідно з чинним законодавством.

       6. Фінансування професійної підготовки,
   перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних

   Професійне навчання безробітних здійснюється  за  рахунок
коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.
   Порядок використання коштів затверджується правлінням Фонду.

           7. Прикінцеві положення

   7.1. Регіональні центри зайнятості та їх органи на місцях
сприяють  працевлаштуванню  безробітних  за набутою професією
(спеціальністю).
   7.2. У разі припинення безробітним професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації без поважних причин або
відмови  працювати за одержаною професією (спеціальністю) із
застрахованих осіб  стягується  сума  витрат  на  професійну
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

 Начальник відділу організації
 профорієнтації та перепідготовки
 незайнятого населення Державного
 центру зайнятості                    Л.Яневич

                    Додаток 1
                    до пункту 4.2 Положення
                    про порядок надання Фондом
                    загальнообов'язкового
                    державного соціального
                    страхування України на
                    випадок безробіття послуг
                    з професійної підготовки,
                    перепідготовки або
                    підвищення кваліфікації

 Кутовий штамп
 навчального закладу

               Табель
   відвідування занять слухачами за ____________ 20__ року
                    (місяць)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,|       Числа місяця/кількість відпрацьованих годин                  |
|ім'я та |---------------------------------------------------------------------------------------------|
|по    |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31 |
|батькові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|слухачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник навчального закладу               (П.І.Б.)

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 16, стор. 87, стаття 705  вiд 04.05.2001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]