Документ z0990-02, редакцiя вiд 09.09.2003 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:18 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            10.12.2002 N 639

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2002 р.
                   за N 990/7278


     Про затвердження Положення про відбір навчальних
     закладів для організації професійного навчання
        безробітних за рахунок коштів Фонду
      загальнообов'язкового державного соціального
        страхування на випадок безробіття


   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 234 ( z0776-03 ) від 22.08.2003 )

   З метою впорядкування процесу закупівлі послуг з професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних
та осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2002 р. N 1471 ( 1471-2002-п ) "Про закупівлю
послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про відбір навчальних закладів для
організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття (додається).

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного центру зайнятості Іванову Н.І.

 Міністр                         М.Папієв


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   10.12.2002 N 639

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2002 р.
                   за N 990/7278


              ПОЛОЖЕННЯ
     про відбір навчальних закладів для організації
      професійного навчання безробітних за рахунок
     коштів Фонду загальнообов'язкового державного
     соціального страхування на випадок безробіття


           1. Загальні положення

   1.1. Це  Положення  визначає  порядок відбору навчальних
закладів, підприємств, організацій і установ (далі - навчальні
заклади) незалежно від форми власності чи підпорядкування для
закупівлі послуг з професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації (далі - професійне навчання) безробітних
та осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як таких, що
шукають роботу (далі - безробітні), за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття  (далі - Фонд). Положення погоджено
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції,
Міністерством  освіти  і науки, Антимонопольним комітетом та
правлінням Фонду загальнообов'язкового державного  соціального
страхування України на випадок безробіття.

   1.2. Відбір навчальних закладів базується на нормах Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти",
сприяє створенню конкурентного середовища у сфері професійного
навчання  безробітних,  здійснюється  на  конкурсних  засадах
тендерними  комітетами Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості -
робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі - регіональні
центри зайнятості) та має за мету:
   раціональне використання  коштів  Фонду  для  організації
професійного навчання безробітних;
   забезпечення якісного  професійного  навчання  безробітних
відповідно до потреб ринку праці;
   створення сприятливих  умов  для  професійного  навчання
безробітних,   що   надалі   сприятиме   підвищенню   їх
конкурентоспроможності на ринку праці та працевлаштуванню після
навчання;
   оперативне реагування на потреби ринку праці регіону на
кваліфіковану робочу силу.

   1.3. Закупівля послуг з професійного навчання безробітних у
навчальних  закладах,  необхідних  для виконання завдань, що
визначені правлінням Фонду, здійснюється відповідно до даного
Положення.

   1.4. Відбір  навчальних  закладів  проводиться  тендерним
комітетом регіонального центру зайнятості (далі -  тендерний
комітет) за напрямом (професією чи спеціальністю), що потребує
ринок праці, на початку навчального чи календарного року або у
разі виникнення оперативної необхідності професійного навчання
безробітних.

   1.5. Порядок створення та роботи, головні функції тендерного
комітету визначено наказом Мінекономіки від 26.12.2000 N 280
( z0020-01 ) "Про затвердження Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти",
зареєстровано в Мін'юсті 16.01.2001 за N 20/5211 (зі змінами). До
складу тендерного комітету входять представники органу управління
освітою і наукою регіону та об'єднань роботодавців.
   За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись
окремі робочі групи для вирішення окремих конкретних питань, що
стосуються відбору навчальних закладів.

   1.6. До участі у відборі допускаються навчальні заклади, які
мають спеціальні дозволи (ліцензії), свідоцтва про атестацію та
акредитацію (за наявності), що видаються в установленому порядку.

   1.7. Професійне навчання безробітних  за  індивідуальними
навчальними планами та програмами, що затверджені Міністерством
освіти і науки, стажування безпосередньо на робочому  місці
підприємства, установи чи організації проводяться без відбору.

      2. Процедура закупівлі послуг з професійного
            навчання безробітних

   2.1. Відповідно до цього Положення відбір навчальних закладів
для організації професійного навчання безробітних здійснюється
шляхом запиту цінових пропозицій або застосування  процедури
закупівлі послуг з професійного навчання безробітних у одного
виконавця.

   2.2. Запит цінових пропозицій здійснюється, коли професійне
навчання за заявленим напрямом (професією чи спеціальністю) можуть
здійснювати два або більше навчальних закладів.

   2.3. Застосування процедури закупівлі послуг з професійного
навчання безробітних у одного виконавця, відповідно до цього
Положення, не потребує узгодження з Мінекономіки та здійснюється у
тому разі, коли професійне навчання за напрямом (професією чи
спеціальністю) може виконувати лише один навчальний заклад.

   2.4. Тендерний комітет у своїй роботі використовує інформацію
від регіональних органів управління освіти і науки про мережу
навчальних закладів у регіоні, ліцензовані та акредитовані напрями
(професії чи спеціальності).

   2.5. Інформація про запит цінових пропозицій для відбору
навчальних закладів, їх умови та терміни  направляється  до
навчальних  закладів,  що  здійснюють професійне навчання за
заявленим напрямом (професіями чи спеціальностями) відповідно до
даних мережі. В інформації зазначаються прогнозована чисельність
слухачів або навчальних груп за професією чи спеціальністю та
прогнозована  наповнюваність  груп,  що  використовується для
розрахунку кошторису.

   2.6. При закупівлі послуг з професійного навчання безробітних
у одного виконавця інформація надсилається до навчального закладу,
що здійснює професійне навчання, із зазначенням прогнозованої
кількості слухачів або навчальних груп.

   2.7. В інформації про запит цінових пропозицій для відбору
навчальних закладів термін подачі заяв до тендерного комітету не
може бути менше ніж 15 робочих днів, рахуючи від дати надсилання
інформації до навчальних закладів.

   2.8. У ході засідання тендерний комітет відкриває отримані
конверти  з  ціновими пропозиціями, вивчає подані навчальним
закладом матеріали, звертаючи особливу увагу на:
   вартість навчання одного слухача згідно з кошторисом витрат;
   наявність гуртожитку, умови та вартість  проживання  для
іногородніх слухачів, транспортну доступність навчального закладу;
   ліцензований обсяг професійного навчання;
   результати атестації чи акредитації навчального закладу;
   рівень кваліфікації педагогічних кадрів та досвід роботи у
професійному навчанні безробітних;
   відгуки роботодавців щодо рівня професійного навчання;
   впровадження нових методик навчання, педагогічних технологій;
   стабільність зв'язків навчального закладу з підприємствами,
установами, організаціями щодо організації виробничої практики та
подальшого працевлаштування за набутою професією (спеціальністю).

   2.9. У разі невідповідності цінових пропозицій,  наданих
навчальним  закладом,  установленим вимогам тендерний комітет
приймає рішення про відхилення цих пропозицій.

   2.10. Відбір навчальних закладів відміняється, якщо  всі
пропозиції були відхилені.

   2.11. Якщо запит цінових пропозицій направлявся декільком
навчальним закладам, що можуть здійснювати професійне навчання за
напрямом  (професіями чи спеціальностями), з яких проводився
відбір, а цінові пропозиції подано одним навчальним закладом, то
тендерний комітет може прийняти рішення про здійснення процедури
закупівлі послуг з професійного навчання безробітних у одного
виконавця.

   2.12. Враховуючи  попит  ринку  праці  з даного напряму
професійного навчання (професії чи спеціальності),  специфіку
навчання, ліцензовані обсяги, що надані навчальними закладами, їх
розташування у регіоні, транспортну доступність та інше, тендерний
комітет може прийняти рішення про відбір декількох навчальних
закладів  для  одночасного  навчання,  рекомендувати  його
послідовність тощо.

   2.13. Тендерний комітет протягом п'яти календарних днів після
прийняття рішення про відбір навчального закладу для організації
професійного  навчання  безробітних  надсилає  переможцю  або
переможцям повідомлення про прийняття їх пропозицій. Протягом семи
календарних днів надсилає всім іншим учасникам повідомлення про
результати відбору із зазначенням назви та  місцезнаходження
учасника-переможця (переможців), цінова пропозиція якого визнана
найкращою.

   2.14. При проведенні закупівлі послуг з професійного навчання
безробітних у одного виконавця, у разі отримання згоди навчального
закладу на організацію навчання безробітних, за результатами
переговорів, тендерний комітет приймає рішення про укладення
договору з цим навчальним закладом щодо організації професійного
навчання безробітних.

      3. Права та обов'язки навчальних закладів,
          що беруть участь у відборі

   3.1. Навчальні заклади у термін, зазначений у інформації, що
надсилалась  до  них, подають до тендерного комітету цінові
пропозиції та заявку на участь у відборі, яка повинна містити:
   заяву в довільній формі про участь у відборі;
   копії ліцензій (з ліцензійним обсягом), копії свідоцтва про
атестацію чи сертифікат про акредитацію (за наявності);
   кошторис витрат на чисельність слухачів, яка замовляється
державною службою зайнятості;
   стислу інформацію з описом  навчально-матеріальної  бази,
комплексного методичного та кадрового забезпечення тощо.
   Відповідальність за достовірність інформації, що надається
тендерному комітету, покладається на навчальний заклад, який готує
відповідні матеріали. ( Абзац шостий пункту 3.1 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 234 ( z0776-03 ) від
22.08.2003 )
   Інформація являє собою записку в довільній  формі  щодо
напрямів підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за
професіями (спеціальностями); відповідності навчально-матеріальної
бази, комплексного методичного забезпечення навчального процесу
вимогам типових навчальних планів та освітніх  програм,  що
затверджені  Міністерством  освіти  і  науки;  зв'язків  з
підприємствами стосовно організації виробничого  навчання  та
практики;  створення  для  слухачів побутових умов; відгуків
підприємств, організацій, установ про якість професійного навчання
безробітних (за наявності); заходів сприяння працевлаштуванню
тощо.

   3.2. Навчальні заклади можуть додавати також інші матеріали,
що свідчать про їх переваги щодо рівня професійного навчання,
сприяння працевлаштуванню, пояснюють фінансові витрати тощо.

   3.3. Документи, що подаються до тендерного комітету, мають
бути підписані керівником навчального закладу та мати відбитки
оригіналу печатки. Вони вкладаються в окремий конверт, який
заклеюється і надсилається до регіонального центру зайнятості з
написом: "на відбір навчальних закладів з професійного навчання
безробітних".

   3.4. Навчальні заклади до завершення терміну подачі цінових
пропозицій до тендерного комітету мають право замінити подані
матеріали, відкликати їх, внести зміни та доповнення.

   3.5. Представники  навчальних  закладів мають право бути
присутніми на засіданні тендерного комітету, коли розкриваються
цінові пропозиції.

   3.6. Навчальні заклади, що не визнані переможцями, мають
право на оскарження рішення тендерного комітету відповідно до
законодавства.

           4. Прикінцеві положення

   4.1. За  наявності  об'єктивних  переваг  організації
професійного навчання безробітних у іншому регіоні  або  за
відсутності можливості надання послуг з професійного навчання
безробітних за певним напрямом (професією чи спеціальністю) у
даному   регіоні   тендерний   комітет,   з  урахуванням
фінансово-економічної доцільності, приймає рішення про закупівлю
послуг з професійного навчання безробітних за межами регіону.

   4.2. У  разі  закупівлі  послуг з професійного навчання
безробітних в іншому  регіоні  за  напрямом  (професією  чи
спеціальністю), де вже здійснювався відбір навчальних закладів за
необхідним напрямом (професією чи спеціальністю), регіональний
центр зайнятості, у якого виникла на це потреба, може керуватися
рішенням тендерного комітету регіонального центру зайнятості,
розташованого в цьому регіоні України, враховуючи транспортну
доступність, наявність гуртожитку й умови проживання.

   4.3. У разі  закупівлі послуг  з  професійного  навчання
безробітних проводиться в іншому регіоні за напрямом (професією чи
спеціальністю), а відбір навчального закладу за цим напрямом
(професією чи спеціальністю) там не здійснювався, то тендерний
комітет, керуючись інформацією банку мережі навчальних закладів,
приймає рішення про запит цінових пропозицій або застосування
процедури закупівлі послуг з професійного навчання безробітних у
одного виконавця.

   4.4. Рішення  тендерного  комітету  регіонального  центру
зайнятості є підставою для укладання договору між регіональним
центром зайнятості та навчальним закладом про професійне навчання
безробітних відповідно до Інструкції про  порядок  укладання
договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами,
які звернулися в державну службу зайнятості щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації, що затверджена наказом
Мінпраці  від  22.07.99  N  120 ( z0545-99, z0021-93 ) та
зареєстрована в Мін'юсті від 09.08.99 за N 545/3838.

 Начальник відділу організації
 та методичного забезпечення
 профорієнтаційної роботи
 та професійного навчання                 Л.Яневич

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 52, стор. 166, стаття 2409  вiд 10.01.2003

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]